Grind in ruimere context

Om grindwinning na 2005 mogelijk te maken zijn er heel wat formele stappen gezet. Zo was er een aanpassing van het Grinddecreet noodzakelijk - met name de schrapping van de einddatum - om de abrupte stopzetting van de grindwinning te voorkomen.

Nu deze wetgevende stap is gezet, moet voor de potentiële gebieden een nauwgezette afweging gebeuren om na te gaan welke de meest aangewezen zones zijn voor de winning van de noodzakelijke grondstoffen voor de bouwsector.

Het woord "noodzakelijk" is hier zeker geen understatement. Vlaanderen heeft immers een permanent te kort aan bouwzand en voor grind zijn we eveneens in belangrijke mate op onszelf aangewezen. Onze buurlanden voeren immers ook een ontginningsbeleid dat bij voorrang in de eigen behoefte voorziet.

Voor Limburg in het bijzonder speelt het aspect tewerkstelling een doorslaggevende rol. De beton- en betonwarenindustie is niet toevallig zo talrijk aanwezig in onze provincie. De transportkosten van de grondstoffen grind, zand, cement, ... is immers een doorwegend element voor hun concurrentiepositie.

Hierdoor verankert Limburg ongeveer 5.000 jobs rond de vindplaatsen van deze natuurlijke rijkdommen. Via een weloverwogen delfstoffenbeleid blijft deze werkgelegenheid ook op lange termijn intact. Belbag wil er voluit voor gaan om via duurzame projecten natuur, werkgelegenheid, recreatie, landbouw en ontginning hand in hand te laten gaan.

Omwille van de gewijzigde maatschappelijke context heeft Belbag in de periode 2007-2008 uitvoerig overlegd met de andere grote spelers in de open ruimte: de milieubeweging en de landbouwsector. Door de constructieve opstelling van alle partners werd een brede consensus bereikt rond de realisatie van maatschappelijke projecten van groot openbaar belang. De resultaten van deze overlegronde werden ook politiek vertaald in een aanpassing van het grinddecreet. Er wordt een Limburgs "Projectgrindwinningscomité" opgericht dat voorstellen zal bestuderen en desgevallend in consensus ter goedkeuring zal voorleggen aan de Vlaamse Regering.
Belbag wenst hieraan op een maximaal positieve wijze deel te nemen.