Toekomst

- Zolang in Vlaanderen gebouwd wordt, blijft de behoefte aan grind en zand bestaan. Belbag gaat daarom op zoek naar meerdere nieuwe projecten en streeft daarbij naar zo veel mogelijk win-winsituaties.

- Een eerste groot project dat op sectorniveau werd onderzocht betreft de toevoeging van een ontginningsluik aan het overheidsproject ‘Levende Grensmaas’. Dit project werd door de Vlaamse overheid, Agentschap Natuur en Bos en NV De Scheepvaart, ontwikkeld met een tweeledig doel: natuurontwikkeling en overstromingsbeveiliging.

- In een aantal deelzones kan op een rendabele wijze aan grind- en zandwinning worden gedaan waarbij de exploitant tevens de realisatie van het gehele project voor zijn rekening neemt. Zo wordt de doelstelling van de overheid gerealiseerd zonder belastingsgeld: de Maasdorpen worden beveiligd, bijkomende natuur wordt gecreëerd, natuurlijke rijkdommen worden gevaloriseerd … Voor het landbouwareaal dat verloren gaat, worden per project flankerende maatregelen uitgewerkt. Van Herbricht tot Kessenich kan zo het actuele landschap worden herschapen in een schitterend natuurpark.

- In uitvoering van het in 2009 gewijzigde grinddecreet formuleren de leden van Belbag voorstellen en leggen ze voor evaluatie en goedkeuring voor aan het Limburgse Projectgrindwinningscomité. Rond goedgekeurde projecten communiceren de betreffende bedrijven actief.

- Project Elerweerd in Elen

Meer info op www.projectgrindwinningscomite.be