Veelgestelde vragen

Waarvoor dient grind?

Grind dient voor het maken van oa: beton en prefabbeton, wegenasfalt, tuintegels, daken, draineringsinstallaties...

Waar vindt men grind?

In België vindt men grind in de Maasvallei en in het Kempisch Plateau.

Hoeveel grind is er nog?

De brutovoorraden worden geschat op 3 miljard m³ in Maasvallei en op 800 miljoen m³ op Kempisch Plateau.

Hoe gebeurt de winning?

Op verschillende manieren, gebruik makend van: baggermolens, draglines, hydraulische grijperkranen, zuigers.

Wat zijn de unieke kwaliteiten van grind?

Zijn hardheid, zuiverheid, slijtvastheid. Het grind is volledig inert; geen schadelijke chemische stoffen, en het is onbeperkt recycleerbaar.

Wat is de jaarproductie?

De jaarproductie bedraagt ongeveer 6 à  9 miljoen ton grind en grof zand, dit is de helft van de Vlaamse delfstoffenproductie.

Wat is het wettelijk kader?

  • Grinddecreet en Oppervlaktedelfstoffendecreet
  • Milieuvergunning (Vlarem I en II)
  • MER-plicht (milieueffectrapport)
  • Bouwvergunning

Welk is de tewerkstelling?

  • 150 man rechtstreeks in winning en commercialisatie
  • 180 onrechtstreeks, maar volledig gerelateerd aan grindwinning
  • in de grindafhankelijke industrieën: ca. 4.500 in Limburg en Antwerpen
  • transport: scheepstransport: 3 miljoen ton/jaar, wegtransport: 6 miljoen ton/jaar

Wat doet ontginning met het landschap?

Hoewel de ontgrinding op zich zeer ingrijpend is, wordt via herinrichtingsplannen een optimale vorm gegeven aan het toekomstige landschap. Op die wijze is het mogelijk om blijvende meerwaarden te creëren op gebied van waterwinning, recreatie, toerisme en natuur.

Wat is het marktgebied van het Limburgse grind?

In hoofdzaak is dat Limburg, Antwerpen, Brabant.

Waar komt het grind vandaan?

Het Limburgse grind werd aangevoerd uit de Vogezen, het Zwarte Woud en de Ardennen. Door erosie en uitspoeling, gevolgd door bezinking in de Maasvallei. De sortering van het grind, van grof naar fijner (van zuid naar noord), werd bepaald door de stroom-snelheid van de wilde rivieren : in de bovenloop stroomt de rivier sneller; hier bezinken grotere stenen (Hastière, Dinant, Luik).

In de middenloop krijgen we een meer uitgesproken grind- en zandpakket met een bijna ideale sortering om later beton mee te maken (tussen Lanaken en Roermond(NL)). Nog verder, werd de stroomsnelheid zo laag, dat de grove zanden, middelgrove zanden en tenslotte fijne zanden tot bezinking kwamen (Roermond tot Grave (Nl)).

Kan grindontginning geen oplossing bieden voor de grondoverschotten van Vlaanderen?

Ja, sommige ontgrindingen zijn door hun goede geografische ligging en door de aard van de voorziene herinrichting, geschikt om bouwkundig ongeschikte, niet verontreinigde gronden te ontvangen. Op dit gebied kunnen zij, wederom regionaal, een zeer positieve rol spelen.

Wordt er veel Limburgs grind naar het buitenland geëxporteerd?

Een 10 à 30% van de jaarproductie aan Limburgs grind, wordt geëxporteerd en alle zand (30% van het totaal) wordt aangewend voor de Vlaamse Markt. Dit heeft te maken met de bijzondere ligging van Limburg als grensprovincie, met zeer goede ontsluiting langs het water (de Maas). Op Vlaams niveau echter, wordt deze Limburgse "export" ruim gecompenseerd door invoer van zeegrind uit het Verenigd Koninkrijk, langs de kust en in Antwerpen en van Rijngrind in Antwerpen.
Genoteerd moet worden dat elke ton inheems geproduceerd grind, ca. 300 kg zeer grof zand oplevert. Dit soort zand moet anders volledig geïmporteerd worden. Het jaarlijks te importeren tekort aan zand, bedraagt zo'n 8 à 9 miljoen ton, rekening houdend met een constante grindproductie op het huidige niveau.
Verstrenging van de wetgeving in de traditioneel toeleverende buurlanden (m.n. afstemming op de eigen behoefte), maakt de grindbevoorrading nog prangender.

De productie van 6 à 9 miljoen ton, moet zijn weg vinden naar de gebruiker. Hoe wordt die uitdaging aangepakt in een steeds verzadigder rakend wegennet?

Een groot percentage van de productie wordt nu reeds per schip afgevoerd, deels rechtstreeks naar de klant, als deze langs een waterweg gelegen is (Albertkanaal,
Maas, Zuid-Willemsvaart, Kanaal Bocholt-Herentals, Kanaal Dessel-Kwaadmechelen, Turnhoutse Vaart, Antwerpse Haven), en deels intermodaal, d.w.z. op kaaien langs de waterwegen wordt het grind en zand overgeslagen van het schip, en verder per vrachtwagen naar de dichtbijgelegen klant vervoerd.
Toekomstige projecten worden specifiek gescreend op hun mogelijkheden om het geproduceerde grind en zand per schip te laten afvoeren. Op die manier wordt zo goed mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbare waterinfrastructuur om het wegennet te sparen. Nu reeds tekent de rubriek "Bouwmaterialen" op de waterwegen beheerd door de Dienst voor de Scheepvaart, voor het grootste jaartonnage. Langs onze kanalen zijn ook een groot aantal grind- en zandverwerkende betonbedrijven gevestigd.