Belang Grensmaas

Nederland en België hebben gezamenlijke belangen met betrekking tot bestemming, inrichting en beheer van de Grensmaasvallei. Deze belangen zijn onder meer rivierbeheer, natuurontwikkeling, grindwinning, bescherming tegen wateroverlast, grondwaterbeheer, recreatie en toerisme, zonder hierbij de belangen van de landbouwsector uit het oog te verliezen.

Aan Nederlandse zijde is vanaf begin jaren negentig het Grensmaasgebied sterk in de belangstelling gekomen, met plannen voor natuurontwikkeling, met ecologisch herstel van de rivier en de aanpak van de wateroverlast door overstromingen. Dit alles in combinatie met grindwinning, uitgaande van drie basisprincipes:

  • stroomgeulverbreding
  • weerdverlaging
  • aanleg van dekgrond bergingen

Naar aanleiding van het hoogwater van december 1993 is de Commissie Watersnood Maas, onder leiding van dr.C.Boertien, geïnstalleerd om advies uit te brengen voor maatregelen om toekomstige wateroverlast te beperken. Uit dit advies ontstond het Grensmaasproject met als driedelige doelstelling:
Bestrijden van wateroverlast, natuurontwikkeling en grindwinning.

Van de verschillende invalshoeken aan Nederlandse zijde werd duidelijk dat een geïntegreerde aanpak voor de inrichting van de Grensmaasvallei zich opdrong. Vanaf 1994 werd er aan Vlaamse zijde van de Grensmaas intensief gewerkt aan het natuurontwikkelingskader en werd het project " Levende Grensmaas" uitgetekend. In het Structuurplan Vlaanderen wordt het Grensmaasproject als strategisch project voor natuurontwikkeling onderscheiden.

Naast bescherming tegen hoogwater en natuurbehoud is er ook aandacht voor ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden, waarin de Grensmaas een centrale rol vervult.